image

Uslovi korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.verus.ba i pripadajućih sadržaja (uključujući www.blog.verus.ba i mobilne aplikacije brenda Verus.ba), podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

 

Osnovni pojmovnik

 

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica Verus.ba smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da VERUS ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.

Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga Verus.ba, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači. Molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije.

Ukoliko smatrate da VERUS treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.

Pravnim jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa

 

Član 1. Uvod

 

Za vrijeme korištenja Verus.ba, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Verus.ba zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. VERUS nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na Verus.ba

 

Član 2. Opis usluge

 

Radi boljeg razumijevanja usluge koju Verus.ba pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

 

Web sajt Verus.ba treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača Verus.ba (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem Verus.ba nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

 

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

 

Verus.ba ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz oglasa. Izuzetak u ovom slučaju je objava u kategoriji nekretnina, advokati/odvjetnici, , servisa/usluga, banke, osiguravajuća društva, procjenitelji, saloni namještaja te artikli koji prelaze broj besplatnih objava profila unutar kojih se naplaćuje naknada za aktivaciju, ali naglašavamo da takva naknada ne postoji u drugim kategorijama.

 

Korisnicima Verus.ba se, pored gornjeg, može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzoriranje oglasa shodno njihovom položaju na ukupnom virtuelnom oglasnom prostoru, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da Verus.ba na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.

 

Korisnicima Verus.ba, omogućava se besplatna obnova oglasa za 1 mjesec.

 

Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uslovi promocije i sponzorisanja oglasa.

 

Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je VERUS na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo utjecaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

 

VERUS je vlasnik virtualnog prostora www.verus.ba i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj display oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga VERUS i zvaničnom cjenovniku.

 

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da Verus.ba, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili pak kakvu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo registrirani korisnici web sajta Verus.ba.

 

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

 

Pri korištenju stranice Verus.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Verus.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

 

U svrhu oglašavanja na web sajtu Verus.ba, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

 

Svaki korisnik registracijom na Verus.ba daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač Verus.ba, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se Verus.ba i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

 

Verus.ba garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

 

VERUS ba garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju Verus.ba može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

 

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo P&O doo Mostar, kao izdavač Verus.ba, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika Verus.ba je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

 

Svaki korisnik ili član stranice verus.ba ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva

 

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu Verus.ba dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje ili ih lično preuzme tj. Dowloaduje/skine na vlastiti računar kao opcija koja je aktivna na svakom profilu.

 

Putem ovog linka www.verus.ba možete podnijeti zahtjeve za brisanje ili preuzimanje podataka.

 

Verus.ba ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

 

Korištenjem Verus.ba saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona Verus.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem Verus.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

 

 

Član 4. Zaštita autorskih prava

 

Podaci na Verus.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na Verus.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Verus.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

 

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „verus“ i „P&O doo “, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.verus.ba su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača Verus.ba, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

 

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu Verus.ba, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. Verus.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na Verus.ba.

 

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

 

 

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

 

Verus.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na Verus.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. Verus.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Verus.ba, a posebno u smislu:

 

 • kopiranja sadržaja objavljenog na Verus.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivača Verus.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
 • kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane OLX administracije)
 • predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom Verus.ba (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
 • direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
 • višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
 • zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi artikala u definisanom periodu
 • brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
 • izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
 • predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
 • neovlaštenog predstavljanja u ime Verus.ba administracije i njenih uposlenika
 • nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama Verus.ba
 • korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

 

Verus.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

 

Verus.ba zadržava pravo da u skladu sa vlastitom ocjenom, donesenom na osnovu procjene vrste, učestalosti, te općeg ponašanja korisnika donese odluku o nerefundiranju ili preostale pretplate VERUS Shopa isključenom korisniku.

 

Član 6. Garancija

 

Verus.ba ne garantuje:

 

 • tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice Verus.ba sve vrijeme.

 

Član 7. Odgovornost

 

Verus.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 

 • korištenja stranice Verus.ba
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Verus.ba
 • informacija na stranici Verus.ba
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Verus.ba
 • postupaka korisnika Verus.ba
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
 • korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Verus.ba
 • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.verus.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Verus.ba, kopirajući stranicu www.verus.ba vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

 

Verus.ba ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Verus.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane Verus.ba. Verus.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Verus.ba na taj način. Verus.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Verus.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da Verus.ba nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.

 

Član 8. Oglas

 

Kod predavanja oglasa na Verus.ba, oglašivač dodjeljuje Verus.ba pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na Verus.ba na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Verus.ba. Verus.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na Verus.ba, a posebno u sljedećim slučajevima:

 

 • kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima…)
 • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada proizvod i/ili oglašivač se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.
 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada je artikal prodan, rezervisan, iznajmljen ili je na bilo koji drugi način završena njegova kupoprodaja, te artikal više nije dostupan.
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Verus.ba
 • kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja Verus.ba
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
 • kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, duhanski proizvodi čija je prodaja i reklamiranje regulisana posebnim zakonima, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima
 • oružje i municija, osim onog oružja i municije koji služe, između ostalog, za bavljenje sportom (vazdušno oružje, municija za vazdušno oružje,…)
 • kada se oglašava prodaja predmete čijom se prodajom krše autorska prava, a koji u opisu proizvoda sadrže navode koji upućuju da se radi o ilegalnim kopijama software-a, filmova, muzike i ostalih autorskih uradaka;
 • kada se oglašava prodaja i/ili zamjena ili drugi oblik distribucije zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

 

Oglašivač je saglasan:

 

 • da objavom oglasa na Verus.ba on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
 • da Verus.ba ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim Verus.ba ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
 • da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
 • da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
 • izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
 • da neće koristiti Verus.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, “copyright”-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na Verus.ba postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju Verus.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih

 

 • da Verus.ba članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavijesti. Verus.ba ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikla osim u smislu pružanja usluge korištenja Verus.ba kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. Verus.ba ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima Verus.ba može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.

 

 • da Verus.ba ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaju, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
 • da Verus.ba može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni VERUS-a
 • da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko Verus.ba smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
 • da Verus.ba neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
 • da će potpuno poštivati sve odluke Verus.ba i njenih uposlenih
 • da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja VERUS administracije.Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
 • da VERUS administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
 • da će Verus.ba administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
 • da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za
 • da Verus.ba nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam/RECENZIJE
 • da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji također vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti
 • da Verus.ba ima pravo ne izvršiti refundaciju uplaćene pretplate verus Shopa u slučaju da oglašivač krši bilo koje pravilo iz ove tačke Pravila, te da je odluka o refundaciji isključivo pravo VERUS-a

 

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja Verus.ba, te Verus.ba zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.

Korisnici Verus.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da Verus.ba nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.  Verus.ba ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

 

Verus.ba se oslobađa obaveze vraćanja uplaćene pretplate verus Shopa oglašivaču kojem odluči brisati artikle, brisati profil ili ga isključiti iz daljeg korištenja stranice zbog kršenja pravila uslova i korištenja Verus.ba.

 

Član 9. Prigovori trećih lica

 

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt Verus.ba shodno gornjim uvjetima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama verus.ba samo osigurava pristup.

 

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta Verus.ba da je odredbama članova 25. – 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, Verus.ba oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

 

Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge Verus.ba, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Verus.ba ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

 

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: info@verus-praedium.com, te se Verus.ba obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

 

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da Verus.ba nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

 

Verus.ba obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom Verus.ba se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

 

Član 10. Sudska nadležnost

 

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Mostaru.

 

Vlasnici Verus.ba sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.verus.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

 

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem Verus.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja Verus.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

 

U Mostaru, april 2022.

Sva prava pridržana.